Forum Flipperowe

Pełna wersja: Statut Stowarzyszenia Fanów Flipperów
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
STATUT STOWARZYSZENIA
(tekst jednolity stan na 28 maja 2015 r.)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie Fanów Flipperów zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność pod nazwą Stowarzyszenie Fanów Flipperów.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§3
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić także działalność na terenie innych państw z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

§4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość łączenia członkostwa Stowarzyszenia ze stosunkiem pracy w jednostkach podległych Stowarzyszeniu. Zapis ten nie dotyczy członków władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja środowiska pasjonatów, kolekcjonerów i posiadaczy mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych gier zręcznościowych w Polsce i zagranicą.
2. Popularyzacja mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych gier zręcznościowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wypracowanie i skodyfikowanie zasad przeprowadzania rozgrywek o charakterze krajowym i międzynarodowym na mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych automatach zręcznościowych.
4. Reprezentowanie Polski w imprezach zgodnych tematycznie z profilem działania Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej.
5. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Stowarzyszenia podczas imprez zagranicznych i krajowych.
6. Współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w krzewieniu wiedzy o automatach rozrywkowych, ich historii, zastosowaniu czy rozwiązaniach technicznych w nich użytych.
7. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy technicznej na przykładzie mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych gier zręcznościowych.
8. Udzielanie merytorycznej pomocy posiadaczom zabytkowych flipperów, gier video, automatów rozrywkowych, szaf grających i innych zabytków techniki. Udzielanie pomocy młodzieży w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy technicznej z nimi związanej.

§8
Cele powyższe Stowarzyszenie realizować będzie poprzez:
1. Pozyskiwanie i prezentowanie mechanicznych, elektromechanicznych oraz elektronicznych gier zręcznościowych i innych zabytków techniki.
2. Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów dotyczących mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych gier zręcznościowych.
3. Organizacja i prowadzenie muzeum mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych gier zręcznościowych.
4. Organizację imprez mających na celu pogłębianie wiedzy o zabytkowych automatach i przedmiotach dawnej techniki.
5. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne.
6. Organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych.
7. Rozwijanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji dawnych gier zręcznościowych.
8. Organizowanie spotkań środowiskowych.
9. Organizowanie rozgrywek turniejowych na mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych automatach zręcznościowych.
10. Stworzenie niekomercyjnego projektu oraz wykonanie pierwszego polskiego automatu zręcznościowego typu flipper.

ROZDZIAŁ III
Członkowie - prawa i obowiązki

§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a). Członków zwyczajnych;
b). Członków wspierających;
c). Członków honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.

§10
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, na pisemny wniosek zainteresowanego.
2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
a). posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b). nie został pozbawiony praw publicznych;
c). akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
d). złożył pisemną deklarację i opłaca składki członkowskie;
e). posiada pisemną akceptacje Zarządu stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba niepełnoletnia posiadająca zgodę opiekuna ustawowego.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a). czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b). zgłaszania opinii, wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia;
c). uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie;
d). korzystania w swojej działalności (związanej z celami Stowarzyszenia) z rekomendacji i opieki, urządzeń i zaplecza Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a). przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
b). popierania i realizowania celów Stowarzyszenia;
c). dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
d). regularnego opłacania składek i uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

§12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:
a). jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia;
b). zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia;
c). złożyła pisemne oświadczenie woli.
2. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia oraz posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem prawa wyborczego.

§13
1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wyróżniła się w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma takie same prawa jak członek zwyczajny Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów:
a). z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy;
b). z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
5. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje złożenie odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na piśmie.
6. O odwołaniu członka, Walne Zebranie Członków rozstrzyga w formie uchwały. Uchwała Walnego Zebranie Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15
1. Organami Stowarzyszenia są:
a). Walne Zebranie Członków;
b). Zarząd;
c). Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
3. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa na pierwszym Walnym Zebraniu Członków, odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a). ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b). pisemnej rezygnacji;
c). odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych członków;
d). nieuzyskania absolutorium na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
5. Wybór władz Stowarzyszenia wymienionych w ust. 1, lit b i c odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.
6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą swe funkcje pełnić przez kilka kadencji, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz wymienionych w ust. l, lit. b i c.
7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
8. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (wymienionych w ust. 1, lit. b i c) podczas trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez wybór nowych członków władz, na okres do upływu kadencji, spośród osób kandydujących, które uzyskały największą ilość głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 ich składu. W innym wypadku Walne Zebranie Członków przeprowadza nowe wybory.

§16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a). z własnej inicjatywy;
b). na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c). na umotywowany wniosek  co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, co najmniej raz w roku powiadamiając o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną, faxem, ogłoszeniem na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Dla ważności obrad, w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć, co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Możliwe jest wyznaczenie drugiego terminu odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym nie obowiązuje wymóg dotyczący quorum.
5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć również członkowie wspierający lub ich umocowani pełnomocnicy wyłącznie z głosem doradczym. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo dołącza się do Protokołu z obrad.
6. Walne Zebranie Członków obraduje wg zatwierdzonego przez siebie porządku obrad. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje 2-osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Prezydium wybierane jest każdorazowo na początku obrad.
7. Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszenia (ust. 2 lit. b i c) jest zebraniem nadzwyczajnym. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż 21 dni od daty wpłynięcia do Zarządu takiego wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a). uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c). zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przez przepisy prawa;
d). podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e). udzielanie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej;
f). wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
g). uchwalanie zmian statutu;
h). podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
i). podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego lub jej pozbawieniu;
j). rozpatrywanie skarg lub odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

§17
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym co najmniej:
a). Prezes Zarządu;
b). Wiceprezes Zarządu;
c). Skarbnik.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu w terminie 7 dni od wyborów.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a). zarządzanie finansami Stowarzyszenia;
b). przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
c). kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
d). zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków;
e). realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
f). określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
g). sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
h). powoływanie zespołów roboczych i określanie ich zadań;
i). ustalanie budżetu i sporządzanie sprawozdań;
j). wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
k). ustalanie wysokości oraz sposobu wpłacania składek członkowskich;
l). udzielanie ulg i zwolnień w zakresie opłacania składek.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych są uprawnieni dwaj członkowie zarządu łącznie.
6. Zarząd informuje członków o podjętych uchwałach na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§18
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia upoważnioną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż 7 dni od wyborów.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a). kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b). składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
c). występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu lub Walnego Zebrania Członków;
d). dokonywanie wyboru podmiotu mającego badać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e). składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§19
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a). nieruchomości;
b). ruchomości;
c). fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
a). składek członkowskich;
b). wpisowego do turniejów oraz innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie w wysokości nieprzekraczającej kosztów organizacji takich imprez;
c). dotacji, subwencji, darowizn, wpłat członków wspierających, dochodów Stowarzyszenia i innych przychodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, które stanowią w całości przychody statutowe.
d). dochodów z działalności gospodarczej.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisemnego powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§20
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
2. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
Działalność gospodarcza

§21
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia ma służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a). Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z
b). Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z
c). Wydawanie książek - 58.11.Z
d). Wydawanie gazet - 58.13.Z
e). Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z
f). Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
g). Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
h). Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -  47.91.Z

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§22
1. O zmianie statutu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków.

§23
1. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków równocześnie określa sposób jego likwidacji, przeznaczanie jego majątku oraz powołuje likwidatora.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu nie może zapaść, o ile co najmniej 15 członków Stowarzyszenia wyrazi gotowość kontynuowania działalności.